Naše služby

Korporátní a obchodní právo

Zakládání obchodních společností a jejich změny včetně jednání s obchodním rejstříkem. Příprava a revize smluvních dokumentů v oblasti obchodního práva. Korporátní zajištění úkonů pro potřeby obchodních společností. Zastupování v jednotlivých oblastech obchodně právních vztahů dle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Nejčastější případy

 • zakládání, změny a rušení korporací
 • komplexní právní poradenství pro podnikatele
 • sepisování obchodních smluv

občanské právo

Zpracovávání a revize smluv a jiných právních dokumentů ve všech druzích občanskoprávní agendy, řešení právních problémů ve všech oborech občanského práva a práv s ním souvisejících, zejména v oblasti závazkového, nájemního a bytového práva. Zastupování v dědickém řízení. Právní řešení institutů zajišťujících nároky dle občanského práva.

Nejčastější případy

 • sepisování a revize smluv
 • nájemní vztahy
 • náhrada škody a újma na zdraví

Procesní právo

Vymáhání pohledávek z obchodněprávních, občanskoprávních a dalších vztahů, zastupování fyzických a právnických osob před soudy všech stupňů a před rozhodci, včetně dokončení vymožení pohledávky při zabezpečování úkonů v oblasti exekucí a výkonu rozhodnutí a další.

Nejčastější případy

 • zastupování klientů před soudy
 • zastupování při mimosoudním řešení sporů
 • exekuční řízení

Trestní právo

Naše advokátní kancelář má dlouholeté a intenzivní zkušenosti se zastupováním poškozených a obětí trestných činů. V souladu se zákonem č. 5/2013 Sb., o obětech trestných činů zajišťujeme poškozeným ochranu jejich práv, po pachatelích pak vymáháme náhradu škody řízení trestním i civilním.

Mezi další specializaci advokátní kanceláře patří i právní pomoc v rámci podávání žádostí o peněžité odškodnění nespravedlivě stíhaným v trestním řízení směřované Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Nejčastější případy

 • obhajoba v trestním řízení
 • právní poradenství a prevence rizik
 • zastupování poškozených, včetně újmy na zdraví

Katastr nemovitostí

Sepis a realizace smluv o převodu nemovitostí včetně advokátních úschov a ověřování pravosti podpisů na listinách, jednání s příslušnými katastrálními pracovišti od podání návrhu na vklad či záznam práv a povinností do katastru nemovitostí až po jeho dokončení.

Nejčastější případy

 • kompletní pomoc při smluvních vztazích
 • zastupování klientů před katastrálními úřady
 • nemovité věci, hranice pozemků, stavby apod.

Rodinné právo

Zastupování ve všech oborech práva rodinného, zejména v rozvodu manželství, v řízení péče o nezletilé dále otázku vyživovací povinnosti a určení či popření otcovství a dále otázky navazující z oboru občanského práva, zejména vypořádání společného jmění manželů.

Nejčastější případy

 • rozvodové řízení
 • majetkové vyrovnání
 • péče o nezletilé, vyživovací povinnost

Správní právo

Zastupování ve správních řízení, zejména v přestupkovém řízení na úseku dopravy, sepis podání správním orgánům včetně opravných prostředků.

Nejčastější případy

 • dopravní nehody, bodový systém řidičů
 • zastupování v přestupkovém řízení
 • zastupování ve všech druzích správního řízení

Pracovní právo

Příprava návrhu pracovních smluv a dalších dokumentů vyplývajících z pracovního práva, vznik, změna a skončení pracovního poměru, zastupování v pracovněprávních sporech, nároky z neplatného rozvázání pracovních poměru a náhrada z pracovněprávních vztahů.

Nejčastější případy

 • poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele
 • změna, vznik a ukončení pracovního poměru
 • nemoci z povolání, pracovní úrazy

Insolvence

Zastupování v rámci insolvenčního řízení jak na straně úpadce, tak na straně věřitele, zastupování v incidenčních sporech.

Nejčastější případy

 • poradenství při úpadku
 • tvorba potřebných dokumentů
 • zastupování věřitelů a dlužníků

Veřejné zakázky

Zastupování v oblasti veřejných zakázek.

Nejčastější případy

 • pomoc při tvorbě výběrových řízení
 • asistence při zpochybnění výběrového řízení
 • konzultace

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Advokátní kancelář taktéž poskytuje doplňkové služby za účelem co nejkomplexněji poskytnuté právní pomoci, a to zejména:

 • ověřování podpisů osob, vždy je třeba mít s sebou občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
 • advokátní úschova finančních prostředků
 • advokátní úschova listin
 • poskytování právní pomoci mimo sídlo advokátní kanceláře
 • poskytování právních služeb mimo běžnou pracovní dobu v případě nutnosti
 • možnost získávání praxe pro studenty a absolventy středních a vysokých škol

ODMĚNA ZA PRÁVNÍ SLUŽBY:

V případě, že nebude odměna za právní služby sjednána odlišně dle individuální smlouvy o právní pomoci, bude účtována v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Advokátovi náleží dle citované vyhlášky odměna, včetně náhrady hotových výloh a náhrady za promeškaný čas. Advokát je oprávněn odměnu za právní služby a náhrady navýšit o zákonnou sazbu DPH.

© 2016 Advokátní kancelář - JUDr. Alexandr Šoljak Všechna práva vyhrazena

Created with love by OP WEB